Integritetspolicy

 Integritetspolicy


Avsikten med denna sekretesspolicy är att informera om hur och varför Rindstål Bil AB samlar in och behandlar personuppgifter.


Det är VD för Rindstål Bil AB som är ytterst ansvarig för bearbetningen av den information som samlas in och behandlas av Rindstål Bil AB. Ansvaret kan delegeras till en annan position i det dagliga arbetet. Sekretesspolicyn som följer nedan innehåller den informationen som dataskyddsförordningen kräver att vi tillhandahåller i samband med vår behandling av dina personuppgifter.

Rindstål Bil AB’s behandling av personuppgifter överensstämmer med gällande regler för skydd av sådana uppgifter.


Rättslig grund för behandling av personuppgifter


Behandling av personuppgifter är inte tillåten om det inte finns giltiga skäl. Sådana skäl kan till exempel vara samtycke från den registrerade personen, avtal (ett ingånget avtal) eller att vi som ansvariga för behandlingen av personuppgifterna har ett berättigat intresse som har större tyngd än den registrerades krav på skydd av privatlivet.

Vårt skäl till databehandlingen är normalt sett att det finns ett avtal och i vissa fall att den registrerade lämnat samtycke. När behandlingen av dina personuppgifter inleds lämnar vi alltid information om skälet till databehandlingen.


Rindstål Bils lagring av personuppgifter


Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med våra anställda (administration av anställningsförhållandet) och kunder (administration av kundrelationen). men också för att kunna ge god service och informera om våra produkter och tjänster (marknadsaktiviteter).

I vår bilhall erbjuds till exempel provkörning, försäljning och inköp av fordon. När kunder provkör, eller ingår i köp- eller säljavtal med Rindstål Bil AB registreras deras besök.

Vi erbjuder också möjligheter som möjliggör för kunden att köpa eller sälja sina fordon utanför våra lokaler. Detta är också ett erbjudande som kräver behandling av kunders personuppgifter eftersom avtal och eventuella finanser behöver vara färdiga inför en sådan affär. De uppgifter vi registrerar är namn, födelsedatum, telefonnummer, e-postadress, postadress, samt registreringsnummer på köpt, såld eller provkörd bil. Vi inhämtar dessa uppgifter själva, från av kunden signerade avtal


Utlämning av personuppgifter – användning av tredje part


Registrerade personuppgifter behandlas konfidentiellt hos oss, och endast de som behöver informationen i sitt arbete kommer att ha tillgång till den. Som regel delar vi därför inte personuppgifter med någon utanför Rindstål Bil AB.

Observera att vi under vissa omständigheter är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter.


Lagring och radering av uppgifterna


Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra om det inte finns rättslig grund för det. Exempel på sådana skäl är normalt att du har ingått ett avtal med oss eller att det finns juridiska skäl som tvingar oss till det.

All behandling av personuppgifter vi gör sker inom EU/EES-området. Rindstål Bil AB raderar dina personuppgifter utan obefogat dröjsmål och senast efter 6 månader när uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in. De raderas också om du drar tillbaka det samtycke som ligger till grund för behandlingen av uppgifterna eller om du motsätter dig behandlingen och det inte finns några tungt vägande berättigade skäl för behandlingen.

Om du återkallar ditt samtycke till behandling av personuppgifter upphör vår behandling av dina personuppgifter, men detta påverkar inte lagligheten hos en databehandling som baserats på ditt samtycke och som skett innan ditt samtycke återkallades.


Dina rättigheter


Du har rätt att begära insyn, rättelse, radering (om inte vi är skyldiga att spara informationen), begränsning av databehandlingen och utlämning av dina personuppgifter (dataportabilitet). Dessutom kan du begära att vi avslutar behandlingen av dina personuppgifter (till exempel genom att dra tillbaka ditt samtycke). Om du vill använda dig av en eller flera av dessa rättigheter, kommer vi att rätta oss efter din begäran inom en månad efter att vi fått den, förutsatt att vi inte är skyldiga att handla på annat sätt. Eventuella förfrågningar kan skickas till vår e-postadress, info@rindstalbil.se.

Om du anser att vi har brutit mot reglerna för behandling av personuppgifter kan du klaga hos Datainspektionen.